แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการมหาวิทยาลัย
มติ ค.ร.ม.ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับ
การดำเนินงานของทบวงมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
หลักการที่ ทปอ.เสนอ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 
 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(สามารถเรียกอ่านด้วย acrobat reader)    

 
 
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

23 มิ.ย.2541

เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...

20 ต.ค.2541

เรื่องร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...

3 ส.ค.2542

เรื่องการดำเนินการตามร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...

8 ก.พ.2543

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ...

21 มี.ค.2543

เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย
26 ก.ค.2543   เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ...